خواص ریزساختار و دوام ملات‌های سیمان


ملات‌های سیمانی مسلح به الیاف و حاوی خاکستر سبوس برنج و نانو آلومین

ناحیه ی انتقال میان وجهی (ITZ) و ریز ساختار به ترتیب با بکارگیری میکروسکوپ الکترونیکی اسکن (SEM) و تحلیل انکسار اشعه ی ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مقاومت فشاری، تقویت و بهبودی اساسی نمونه های حاوی NT را نشان دادند و نیز اندکی افزایش در عملکرد ملاط با بکارگیری حدود ۱۰% وزنی RHA به عنوان جایگزین سیمان مشاهده گردید. با این وجود، مخلوط های دوتایی، بهترین نتایج گسترش و دوام مقاومت را نشان دادند. همچنین دیده شده است که ترکیبی از RHA 15% و NT 5% در ملات منجر به کمک مثبت به خواص دوام می گردد. تحلیل XRD نشان داده است که شدت فازهای الیت و بلیت کاهش یافت و با افزودن NT، نقطه ی حداکثر جدیدی از پرتلندیت بدست آمد. ریز نگارهای SEM، توزیع گسترده ی ملاط های حاوی NT با ساختارهای منفذی بسته ای را نشان دادند که منجر به پیشبرد مقاومت و دوام نمونه ها گردید. متعاقباً، مخلوطی ترکیبی از RHA و NT منجر به افزایش خواص مقاومت و دوام ملاط ها گردیده است. در کل، به نظر می رسد که RHA 15% و NT 5% را بتوان به عنوان جایگزینی پایدار پیرامون کارآیی اقتصادی و خواص سخت شدگی تلقی نمود.

در مطالعه ی حاضر، مقاومت فشاری، جذب آب، مقاومت الکتریکی، آزمایش نفوذ پذیری کلرید سریع (RCPT) و آزمایش های سرعت ضربه ی فراصوتی (UPV) کامپوزیت های سخت شده ای که دو ماده ی سیمانی تکمیلی را ترکیب می کردند یعنی خاکستر ضایعات کشاورزی که به نام خاکستر سبوس برنج (RHA) و نانو تیتانیم دی اکسید (NT) در ملاط های سیمان می باشند، مورد بررسی قرار گرفتند.

هیچ دیدگاهی نیست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *