خواص ریزساختار و دوام ملات‌های سیمان


ملات‌های سیمانی مسلح به الیاف و حاوی خاکستر سبوس برنج و نانو آلومین

ناحیه ی انتقال میان وجهی (ITZ) و ریز ساختار به ترتیب با بکارگیری میکروسکوپ الکترونیکی اسکن (SEM) و تحلیل انکسار اشعه ی ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مقاومت فشاری، تقویت و بهبودی اساسی نمونه های حاوی NT را نشان دادند و نیز اندکی افزایش در عملکرد ملاط با بکارگیری حدود ۱۰% وزنی RHA به عنوان جایگزین سیمان مشاهده گردید. با این وجود، مخلوط های دوتایی، بهترین نتایج گسترش و دوام مقاومت را نشان دادند. همچنین دیده شده است که ترکیبی از RHA 15% و NT 5% در ملات منجر به کمک مثبت به خواص دوام می گردد. تحلیل XRD نشان داده است که شدت فازهای الیت و بلیت کاهش یافت و با افزودن NT، نقطه ی حداکثر جدیدی از پرتلندیت بدست آمد. ریز نگارهای SEM، توزیع گسترده ی ملاط های حاوی NT با ساختارهای منفذی بسته ای را نشان دادند که منجر به پیشبرد مقاومت و دوام نمونه ها گردید. متعاقباً، مخلوطی ترکیبی از RHA و NT منجر به افزایش خواص مقاومت و دوام ملاط ها گردیده است. در کل، به نظر می رسد که RHA 15% و NT 5% را بتوان به عنوان جایگزینی پایدار پیرامون کارآیی اقتصادی و خواص سخت شدگی تلقی نمود.

در مطالعه ی حاضر، مقاومت فشاری، جذب آب، مقاومت الکتریکی، آزمایش نفوذ پذیری کلرید سریع (RCPT) و آزمایش های سرعت ضربه ی فراصوتی (UPV) کامپوزیت های سخت شده ای که دو ماده ی سیمانی تکمیلی را ترکیب می کردند یعنی خاکستر ضایعات کشاورزی که به نام خاکستر سبوس برنج (RHA) و نانو تیتانیم دی اکسید (NT) در ملاط های سیمان می باشند، مورد بررسی قرار گرفتند.

هیچ دیدگاهی نیست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.