ملات‌های سیمانی مسلح به الیاف


ملات‌های سیمانی مسلح به الیاف و حاوی خاکستر سبوس برنج و نانو آلومین

RHA ،یک ماده ی ضایعاتی کشاورزی می باشد و از این رو، بازیافت این ماده مزایای اساسی اقتصادی و زیست محیطی دارد. مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، جذب آب و انقباض خشک شدن کامپوزیت های سخت شده مورد بررسی قرار گرفته اند. ناحیه ی انتقال میان وجهی و ریز ساختارها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تحلیل پراش پرتوی ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفتند.

این مقاله، اثرات ترکیب کردن دو مصالح سیمانی را ارائه می کند: خاکستر سبوس برنج (RHA) و نانو آلومین (NA) در ملات های سیمان مسلح به الیاف پلی پروپیلن (PPF).

با بکارگیری حدود ۱۰ درصد وزنی RHA به عنوان جایگزینی برای سیمان، اندکی افزایش در مقاومت فشاری ملات مشاهده گردید. با این وجود، افزودن نانو آلومین به مقاومت فشاری ملات کمک کرد تا حتی در هنگامی که RHA با ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد وزنی به کار برده شده است، تقریباً با مقاومت فشاری نمونه ی کنترل برابر باقی بماند. افزودن الیاف پلی پروپیلن منجر به افزایش قابل توجهی در مقاومت خمشی نمونه های ملات گردید. همچنین مشاهده گردید که NA و PPF می توانند جذب آب را با اثر انسداد منفذی کاهش دهند. اندرکنش های مثبت میان الیاف پلی پروپیلن و RHA منجر به پایین ترین انقباض خشک شدن ملات الیافی حاوی RHA گردیدند. تحلیل XRD نشان داد که شدت فازهای آلیت و بلیت کاهش یافت و با افزودن NA، نقطه ی حداکثری جدیدی از پرتلندیت ایجاد گردید. افزودن RHA، مقاومت دیرگیر کامپوزیت های سیمانی را افزایش داد. متعاقباً اینکه افزودن ترکیبی از HA، NA و PPF منجر به افزایش مقاومت خمشی و کاهش هر دوی جذب سطحی آب و انقباض خشک شدن ملات ها گردیده است.

۳ دیدگاه‌ها

    • دیدگاهتان را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *