ملات‌های سیمانی مسلح به الیاف و حاوی خاکستر سبوس برنج و نانو آلومین