تأمین بتن یک پروژه صرفاً خرید بتن از یک تولیدکننده نیست. در تأمین بتن ماشین‌آلات، کیفیت تولید، مصالح مصرفی، کنترل در مرحله تولید و بسیاری موارد دیگر را نیز باید لحاظ نمود.

image