مسلماً داشتن مشاور مناسب و تأمین بتن به تنهایی نمی‌تواند کیفیت محصول نهائی را تضمین کند. مراحل تولید، حمل و تحویل توسط کارشناسان بتن‌یار کنترل‌شده و با نمونه‌گیری و اعلام نتایج تا انتهای مراحل بتن‌ریزی در کنار مهندسین و کارفرمایان هستیم.

image