قطعه ۱۴۸ پارک فناوری پردیس

این پروژه قطعه ۱۴۸ پارک علم و فناوری پردیس بوده و بتن مورداستفاده، خودتراکم و اکسپوز بصورت درجا می‌باشد. کارفرماشرکت فناورسازان هوشمند پردیسموقعیتشهر جدید پردیسنوع قراردادطراحی، نظارت و اجرانوع محصول مصرفیبتن خودتراکم و اکسپوزمتراژ۲۰۰ مترمکعبمدت زمان اجرا۴ ماه

پارک علم و فناوری پردیس

این پروژه سر در پارکینگ پارک علم و فناوری پردیس بوده و بصورت بتن اکسپوز و خودتراکم طراحی و اجرا گردیده است. کارفرماشرکت کلوینموقعیتشهر جدید پردیسنوع قراردادمشاوره و تامیننوع محصول مصرفیبتن خودتراکممتراژ۲۰۰ مترمکعبمدت زمان اجرا۴ ماه