قطعه ۱۴۸ پارک فناوری پردیس

این پروژه قطعه ۱۴۸ پارک علم و فناوری پردیس بوده و بتن مورداستفاده، خودتراکم و اکسپوز بصورت درجا می‌باشد. کارفرماشرکت فناورسازان هوشمند پردیسموقعیتشهر جدید پردیسنوع قراردادطراحی، نظارت و اجرانوع محصول مصرفیبتن خودتراکم و اکسپوزمتراژ۲۰۰ مترمکعبمدت زمان اجرا۴ ماه

پارک علم و فناوری پردیس

این پروژه سر در پارکینگ پارک علم و فناوری پردیس بوده و بصورت بتن اکسپوز و خودتراکم طراحی و اجرا گردیده است. کارفرماشرکت کلوینموقعیتشهر جدید پردیسنوع قراردادمشاوره و تامیننوع محصول مصرفیبتن خودتراکممتراژ۲۰۰ مترمکعبمدت زمان اجرا۴ ماه

ویلای کردان

این ویلا در منطقه کردان اطراف تهران واقع گردیده که در ساخت بتن این پروژه از مواد بازیافت‌شده از صنعت استفاده گردیده است. کارفرماآقای مهندس مشیریموقعیتکُرداننوع قراردادطراحی، نظارت و اجرانوع محصول مصرفیبتن الیافی، بتن خودتراکم و بتن اکسپوزمتراژ۱۰۰۰ مترمربعمدت زمان اجرا۱۲ ماه