پارک علم و فناوری پردیس

این پروژه سر در پارکینگ پارک علم و فناوری پردیس بوده و بصورت بتن اکسپوز و خودتراکم طراحی و اجرا گردیده است. کارفرماشرکت کلوینموقعیتشهر جدید پردیسنوع قراردادمشاوره و تامیننوع محصول مصرفیبتن خودتراکممتراژ۲۰۰ مترمکعبمدت زمان اجرا۴ ماه