کفسازی پاک چوب

کارفرما-----موقعیتشهر اهوازنوع قراردادنظارت و اجرانوع محصول مصرفیبتن الیافیمتراژ-----مدت زمان اجرا۳ ماه