ویلای کردان

این ویلا در منطقه کردان اطراف تهران واقع گردیده که در ساخت بتن این پروژه از مواد بازیافت‌شده از صنعت استفاده گردیده است. کارفرماآقای مهندس مشیریموقعیتکُرداننوع قراردادطراحی، نظارت و اجرانوع محصول مصرفیبتن الیافی، بتن خودتراکم و بتن اکسپوزمتراژ۱۰۰۰ مترمربعمدت زمان اجرا۱۲ ماه